Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

O tym, jak istotne stają się kompetentne interwencje w przemocy domowej i budowanie lokalnych koalicji w systemie pomagania, pokazuje fakt, iż niejednokrotnie brak właściwych działań przez poszczególne instytucje, prowadzi do rezygnacji ofiary z prawa do obrony i tym samym utwierdzenia sprawcy w przekonaniu o bezkarności, czy też słuszności stosowanych zachowań przemocowych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 125 poz.842) wprowadzając  z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie doprecyzowała zadania w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Określone zostały  w szczególności działania podejmowane na poziomie gminy w ramach zespołów interdyscyplinarnych.