Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na każdy nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września nastepnego roku przyjmowane są od 01 sierpnia w godz. 8.00 - 13.00 a w poniedziałki 8.00 - 13.00 oraz 15.30 - 17.00
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 670 z póżn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oswiadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego( Dz.U. z 2017 r., poz. 1467).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :
 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
która jednocześnie :
 • nie ukończyła 18 roku życia
 • nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
i spełnia następujące kryteria dochodowe:
 • 725 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (dotyczy okresu świadczeniowego 2018/2019),
 • 800 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (kryterium obowiązujące od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2019 r.).
Kwota świadczenia:
 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych