Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

pomoc instytucjonalna

I. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Podstawa prawna
 1. 1. Art.17 ust.1 pkt 16, art.19 pkt 10, art.54 ust.1 i 2, art.55, art.56, art.59 ust.1-3, art.60, art.61, art.62, art.101, art.106 ust.1 i 4, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7, art. 112 ust.2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 2. art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 3. par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

II. Skierowanie do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 4. Zarządzenie Prezydenta lub Obwieszczenia Starosty właściwego ze względu na miejsce położenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

III. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 51, art. 51a, art. 51b, art. 97, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 
IV. Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu

Podstawa prawna
 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51,  art. 97, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Uchwała NR LI/621/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia  25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.
 
  

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2018
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych