Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

Druki do pobrania

 
 
Świadczenia Rodzinne
    (wypełniają osoby ubiegające się o świadczenia na więcej niż 4 dzieci)
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

9. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

10. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

13. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE
 
 
 
 
 
Jednorazowe świadczenie, tzw. "Za życiem"
 
Jednorazowe świadczenie,"Dobry Start" (300+)
 
 
 
Fundusz alimentacyjny
 
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 
7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

Orzecznictwo

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia, plik pdf
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, plik pdf
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 16 roku życia, plik pdf
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, plik pdf
 5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, plik pdf
 6. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 7. Klauzula informacyjna
 8. Informacja w sprawie nieumieszczania w orzeczenu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P  
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Rehabilitacja społeczna
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. wniosek, zaświadczenie lekarskie
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. wniosek
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. wniosek pdf doc , sprawozdanie merytoryczne pdf doc , sprawozdanie finansowe  pdf doc
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. pdf doc
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. wniosek, zaświadczenie lekarskie
 • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. wniosek, wniosek lekarza, opis sytuacji społecznej, informacja o wyborze turnusu
 • Dofinansowanie usługi  tłumacza migowego. wniosek , zaswiadczenie
 2. Rehabilitacja zawodowa
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej  albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. druki 
 • Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. druki 
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. druki
 3. Przewóz osób niepełnosprawnych
Piecza Zastępcza
 
1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
2. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej.
3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka pozostającego w rodzine zastępczej.
4. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
5. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.
6. Świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
7. Świadczenie - dodatek wychowawczy.
8. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
9. Pomoc na usamodzielnienie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
10. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
11. Pomoc na zagospodarowanie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
13. Pomoc na kontynuowanie nauki w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Pomoc instytucjonalna
 
1. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych