Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

zasiłki i pomoc w naturze

I. Zasiłek Stały

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. ustawa  o   świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  z  dnia  27  sierpnia  2004 r.  (Dz.U. z 2016 r., Nr 1793 ze zm.)
 4. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

II. Zasiłek Okresowy

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

III. Zasiłek Celowy

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 
IV. Zasiłek Celowy lub Okresowy na zasadach zwrotnych

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. uchwała NR XXV/281/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 4. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

V. Gorący Posiłek

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 4. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821)
 5. uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020
 6. uchwała Nr XLV/488/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 7. uchwała Nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocyspołecznej w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

VI. Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 4. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)
 5. uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 -2020
 6. uchwała Nr XLV/488/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
 7. uchwała Nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

VII. Ubezpieczenie Zdrowotne

Podstawa prawna
 1. art. 5 pkt 2, art. 20 ust.1 pkt 1, art. 36 pkt 2 lit,,c”,  art. 49 ust.1, art.92 ust.1 pkt 2, art.108 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. art.66 ust.1 pkt 19, art.26, art. 27, art. 29,art. 30, art. 54 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze. zm.)
 3. art.33 ust.1 pkt 5, art.53 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2066)
 4. art. 49, art. 50 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.645 ze zm.)                           
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 6. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych