Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

zasiłki i pomoc w naturze

I. Zasiłek Stały

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. ustawa  o   świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  z  dnia  27  sierpnia  2004 r.  (Dz.U. z 2016 r., Nr 1793 ze zm.)
 4. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

II. Zasiłek Okresowy

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

III. Zasiłek Celowy

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 
IV. Zasiłek Celowy lub Okresowy na zasadach zwrotnych

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. uchwała NR XXV/281/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 4. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

V. Gorący Posiłek

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 4. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821)
 5. uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020
 6. uchwała Nr XLV/488/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 7. uchwała Nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocyspołecznej w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

VI. Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 4. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)
 5. uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 -2020
 6. uchwała Nr XLV/488/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
 7. uchwała Nr XLV/489/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

VII. Ubezpieczenie Zdrowotne

Podstawa prawna
 1. art. 5 pkt 2, art. 20 ust.1 pkt 1, art. 36 pkt 2 lit,,c”,  art. 49 ust.1, art.92 ust.1 pkt 2, art.108 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)
 2. art.66 ust.1 pkt 19, art.26, art. 27, art. 29,art. 30, art. 54 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze. zm.)
 3. art.33 ust.1 pkt 5, art.53 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2066)
 4. art. 49, art. 50 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.645 ze zm.)                           
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz.1058)
 6. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych