Program Aktywny Samorząd 2021

Dodane przez adm - wt., 23/02/2021 - 09:21

Kategoria

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/inv_introduction/Resources/Public/Images/Logo/main_logo.png

 

 

 

 

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2021 roku.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach  ul. Filipowska 20.

Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie  https://sow.pfron.org.pl

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

            W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a)  uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”
lub eksperta zaangażowanego przez realizatora),

b)  posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C),

c)  są zatrudnione,

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW,

e)  złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku,

f)  w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu
lub innych zdarzeń losowych.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

- Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać od:

w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu:  https://sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: zarejestrować się w systemie SOW, posiadać adres poczty elektronicznej, posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)
lub profil zaufany ePUAP (darmowy),

w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

informacje tel. 87 562 89 84

 

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I (tryb ciągły):

od dnia 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II:

a) od dnia 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dotyczy roku akademickiego 2020/2021),

b) od dnia 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dotyczy roku akademickiego 2021/2022).

          

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl