PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodane przez adm - czw., 18/02/2021 - 08:43

Kategoria

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Prezydent Miasta Suwałk przypomina o możliwości składania wniosków w związku z uchwałą nr XX/264/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021.

Program adresowany jest do osób, które:

 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
 • osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób korzystających ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym t. j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości 50 % z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie.
 • gromadzą odpady w sposób selektywny;
 • nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za dochód uważa się:

 • przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu,
 • inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Świadczenie pieniężne przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania programu w wysokości 13 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyjmuje druk do pobrania:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.