DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dodane przez adm - wt., 19/01/2021 - 09:37

Kategoria

W związku z treścią art. 15 zzzic ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodanego przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która weszła z życie z dniem 05.01.2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w przypadku, gdy:

-           średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się
o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;

-           ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.);

-           ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

 

Wymagane dokumenty:

-           Wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”,

-           Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

-           oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunku najmu albo podnajmu lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r.,

-           oświadczenie ubiegającego się o w/w dodatek o nie przysługiwaniu wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu,

 

-           Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na dzień składania w/w wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

 

W/w oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Informacje w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-28-84.